Правила за поведение и стандарти на Академия Атлантида

Настоящите правила и стандарти отразяват идеологията на „Академия Атлантида” за възпитание и развитие на децата. Като такива, те са задължителни за всички деца, обучаващи се в Академията, както и за техните родители.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 • Децата и родителите са длъжни да проявяват уважение към достойнството на учителите от Академията и към другите деца и родители, както и към всички извършвани от тях дейности.

 • Родителите са длъжни да оказват безусловна морална и емоционална подкрепа на своите деца и да се отнасят с нужното уважение към тяхната личност, интереси и постижения.

 • Родителите са длъжни да се съобразят с педагогическите препоръки на учителите в Академията и заложения план и програма за обучение на техните деца.

 • Развитието на приятелски отношения между обучаваните в Академията деца е съществено за развитието на децата и като такова следва да бъде насърчавано от страна на родителите.

 • Необходимо е децата да имат собствена мотивация за пълноценно участие в провежданите учебни занятия. Недопустимо е децата да бъдат принуждавани да посещават занятията в Академията противно на тяхното нежелание и с оглед единствено желанието на родителите.

 • Недопустимо е упражняването на физическо, психическо, емоционално и/или друга форма на насилие от страна на родителите по отношение на своите и/или други деца, на учителите в Академията или на други родители.

 • Недопустимо е децата да упражняват физическо или вербално насилие (включително да се  бият или да отправят обиди) спрямо другите деца или спрямо учители от Академията.

 • Недопустимо е усвоените от децата знания в Академията да се използват за извършването на злонамерени, противозаконни и/или престъпни деяния, включително за увреждане на личността и/или имуществото на други хора.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА

 • Децата са длъжни да изпълняват указанията на учителите, да се съобразяват с правилата на учебния процес в Академията, да спазват ред в учебната зала и да опазват имуществото на Академията, включително материалната база, до която имат достъп. Забранено е тичането, използването на мобилни устройства на територията на Академията, излизането по време на почивка извън обхвата на зоната за игра, излизането извън обсега на етажа без разрешение на учител и използването/играта с техника, собственост на Академията. Децата могат да играят на тенис масата в сграда Нипроруда единствено с разрешението и в присъствието на учител от Академията.

 • Родителите са длъжни да осигурят на децата си посочените от учителя от Академията учебни помагала и сборници, които са необходими за провеждане на съответните учебни занятия.

 • Родителите са длъжни да доведат децата си в Академията между 10 минути преди началото на учебното занятие и точния час на начало на учебното занятие и да ги вземат най-късно 5 минути след края му.

 • Информацията, която родителите предоставят на учителите от Академията, трябва да е винаги пълна, истинна и достоверна. Недопустимо е укриването на факти и обстоятелства, които пряко засягат учебната дейност и работата на учителя в Академията.

 • Родителите са длъжни да информират съответния учител предварително, в случай че детето му се налага да пропусне учебно занятие. 

 • Децата могат да влизат в учебните зали единствено в присъствие на учител от Академията.

 • При дистанционно (онлайн) провеждане на учебни занятия е необходимо децата да разполагат с обособено лично пространство, така че да не бъдат обезпокоявани и учебният процес да не бъде смущаван.

 • Родителите са длъжни да осигурят техническо обезпечаване на дистанционното (онлайн) провеждане на учебни занятия като предоставят на разположение на децата лаптоп/таблет, отделно мобилно устройство (смартфон или таблет), слушалки, микрофон, уеб камера и интернет връзка с достатъчни скорост и обем на пренос на данни. Всяко едно от ползваните от децата устройства (лаптоп, таблет, смартфон) следва да има свързаност към интернет с достатъчни скорост и обем на пренос на данни. 

 • Децата са длъжни при дистанционно (онлайн) провеждане на учебни занятия да включат своята уеб камера. 

 • При дистанционно (онлайн) провеждане на учебни занятия с деца до 4-и клас е задължително в дома на детето да присъства родител или друг пълнолетен придружител.

 • При дистанционно (онлайн) провеждане на учебни занятия децата могат да се обръщат за съдействие към родител или друг член на домакинството единствено в случаите, когато  учителят не може да окаже необходимото съдействие или докато са налице технически затруднения.

 • Недопустимо е участието в дистанционно (онлайн) провеждани занятия да се осъществява чрез мобилен телефон.

 • Недопустимо е участието в дистанционно (онлайн) провеждани занятия да се осъществява от автомобил, освен с предварително и изрично разрешение на учителя от Академията.

 • Недопустимо е децата да бъдат разсейвани по време на дистанционно (онлайн) провеждане на учебни занятия по какъвто и да е начин, включително от родителя или от други членове на семейството.

 • При дистанционно (онлайн) провеждане на учебни занятия е недопустимо членове на домакинството да преминават в обсега на уеб камерата в непристоен вид, включително необлечени, по бельо, полу-съблечени и т.н.

 • Децата следва да задават всички свои въпроси относно възложените им домашни работи и преподавания учебен материал чрез Google Classroom или на живо в началото на учебните часове. 

 • Родителите могат да комуникират с учителите от академията чрез имейл, Google Classroom, и телефонно обаждане. Не е възможно използването на други средства за комуникация, включително социални мрежи и чат апликации. Академията може да използва кратки текстови съобщения (SMS) като средство за бързо информиране на родителите.

ХИГИЕННИ НОРМИ

 • Децата са длъжни да поддържат учебните чинове чисти и подредени, като не ги замърсяват, драскат по тях или по друг начин увреждат. оставят чиновете във вида, в който са ги намерили при идването си в академията

 • Децата са длъжни да подреждат зоната за игра преди напускане на сградата.

 • Децата могат да вземат нова игра от зоната за игра единствено след като са подредили и прибрали всички други игри, с които са играли преди това.

 • Децата задължително трябва да дезинфекцират ръцете си преди занятие и след посещаване на тоалетна.

 • Децата трябва да носят предпазни маски за лице по време на присъствени занятия, когато това се изисква поради епидемична обстановка в страната. Родителите също са длъжни да носят предпазни маски за лице при влизане в учебните помещения.

 • Учителите в Академията задължително проветряват учебните помещения след всяко проведено учебно занятие.

 • Децата могат да посещават присъствени занятия единствено когато са в добро здравословно състояние. Деца със симтпоми на вирусна инфекция (включително температура, хрема, кашлица и т.н.) не могат да посещават присъствени занятия.